PRIVĀTUMA POLITIKA

 

 1. Privātuma politikā lietotie termini

1.1.           
Uzņēmums – SIA “Malinauskas & Co”.

1.2.           
VDAR – Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula
(ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

1.3.           
Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona
ir tāda, kuru var tieši
vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties
uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas
numuru, atrašanās vietas
datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem
fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai
sociālās identitātes faktoriem.

1.4.           
Personas datu apstrāde – jebkura ar Personas datiem vai Personas
datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums,
ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, datu
vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai
pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot
vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

1.5.           
Pārzinis – fiziska vai juridiska persona,
kas viena pati vai kopīgi
ar citām nosaka
personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

1.6.           
Apstrādātājs
– 
fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai
cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā personas datus.

1.7.           
Klients
– 
juridiska vai fiziska persona, kura klātienē vai attālināti,
izmanto Uzņēmuma piedāvātos pakalpojumus.

1.8.           
Sadarbības
partneris – 
juridiska vai fiziska persona, kas sniedz Uzņēmumam
savus pakalpojumus un kas neapstrādā Uzņēmuma rīcībā esošos Personas datus
Uzņēmuma uzdevumā.

1.9.           
Datu
subjekts – 
tieši vai netieši identificēta vai identificējama
fiziska persona, tajā skaitā visi Malinauskas & Co Klienti, Sadarbības
partneri un to norādītās kontaktpersonas vai pilnvarotās personas, kā arī visi
potenciālie un esošie Uzņēmuma Darbinieki, ar kuriem ir nodibinātas darba
tiesiskās attiecības, noslēgts darba vai uzņēmuma līgums.

 1. Vispārīgie noteikumi

2.1.                          
Šī privātuma politika
(turpmāk – Privātuma politika) ir Uzņēmuma
noteikumi, kas izstrādāti ar mērķi sniegt informāciju par Uzņēmuma veiktās Personas datu
apstrādes nolūkiem, tiesisko pamatu, apjomu, aizsardzību, apstrādes un glabāšanas termiņu, Personas datu ieguves avotiem, Personas datu saņēmējiem, kā arī Datu subjekta tiesībām
Personas datu iegūšanas
un apstrādes laikā.

2.2.                          
Privātuma politiku piemēro
privātuma un Personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

2.2.1.             
fiziskām personām, proti, Uzņēmuma
Klientiem, Apstrādātājiem, Darbiniekiem, kā arī trešajām personām, kuras
Uzņēmuma piedāvāto pakalpojumu sniegšanas vai sadarbības laikā norādītas kā
kontaktpersonas vai pilnvarotās personas;

2.2.2.             
juridiskām personām, ja to nosaukums satur fizisku personu
datus vai pēc to sniegtās informācijas ir iespējams tieši
vai netieši identificēt fizisku personu.

2.3.                          
Privātuma politika ir attiecināma uz Personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Datu subjekts sniedz Personas
datus (rakstiski, telefoniski, interneta mājaslapā, papīra formātā vai ar
elektroniskā pasta starpniecību, u.c.) un kādās Uzņēmuma sistēmās vai formā tie
tiek apstrādāti.

2.4.                          
Uzņēmuma Personas datu apstrādei piemērojamie
tiesību akti:

2.4.1.             
VDAR;

2.4.2.             
Latvijas Republikas
Civillikums;

2.4.3.             
Reklāmas likums;

2.4.4.             
Fizisko personu datu apstrādes likums;

2.4.5.             
Komerclikums;

2.4.6.             
Darba likums;

2.4.7.             
Darba aizsardzības
likums;

2.4.8.             
Likums “Par grāmatvedību”;

2.4.9.             
Ministru kabineta 21.10.2003.
noteikumi Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”.

 

 1. Informācija par Pārzini

3.1.                            
Pārzinis ir Uzņēmums: SIA “Malinauskas & Co”, vienotās
reģistrācijas Nr. 40103814839, juridiskā adrese “Līči”, Ķekavas
pag., Ķekavas nov., LV-2123, tālrunis: +371 29971777, elektroniskā pasta adrese: info@hotelkekava.lv

3.2.                            
Jautājumos, kas saistīti ar Uzņēmuma veikto Personas
datu apstrādi, vērsties pie Uzņēmuma kontaktpersonas Personas datu apstrādes
jautājumos: elektroniskā pasta adrese: info@hotelkekava.lv Izmantojot šo kontaktinformāciju, Datu

subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu
tiesību īstenošanu saskaņā ar Privātuma politikas

12.2. apakšpunktu.

 1. Personas datu
  apstrādes tiesiskais pamats

4.1.                            
Uzņēmums apstrādā Personas datus,
balstoties uz sekojošiem VDAR 6. pantā minētajiem tiesiskajiem pamatiem:

4.1.1.                                
līguma noslēgšanai un izpildei – lai Uzņēmums
sniegtu Klientu pieprasītos reklāmas aģentūras pakalpojumus, veicot pakalpojumu pārdošanas
darījumus, sastādītu, noslēgtu un nodrošinātu pienācīgu līgumu, tajā skaitā
darba līgumu, uzņēmumu līgumu ar Darbiniekiem, pakalpojumu līgumu ar Klientiem
izpildi vai grozīšanu pēc līgumu noslēgšanas, kā arī atbilstošu līgumsaistību izbeigšanu;

4.1.2.   ārējos normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei, lai
Uzņēmums saskaņā ar tam saistošajiem un spēkā esošajiem Latvijas Republikas un
ES normatīvajiem aktiem pildītu
tam noteiktos juridiskos pienākumus attiecībā pret sevi,
Datu subjektu, valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī trešajām personām,
piemēram, izrakstītu likumā noteiktajām prasībām atbilstošus rēķinus par
pakalpojumu nodrošināšanu, noteiktu Darbinieka darba samaksas, papildus
atlīdzību un pabalstu, sociālo iemaksu un nodokļu apmēru un spētu veikt to
izmaksu, grāmatošanu un atbildīgo iestāžu informēšanu, uzskaitītu un varētu
nodrošināt Darbinieku ar tam likumiski pienākošajām atvaļinājuma vai cita veida prombūtnes dienām,
nodrošinātu pienācīgus un drošus darba apstākļus un vidi, izbeigtu darba
tiesiskās attiecības likumā noteiktajā kārtībā;

4.1.3.                                
Uzņēmuma leģitīmo interešu īstenošanai, lai īstenotu no Uzņēmuma un Datu
subjekta starpā pastāvošajām saistībām, noslēgtā līguma vai likuma izrietošas
Uzņēmuma leģitīmās intereses, tajā skaitā:

4.1.3.1.            
nodrošināt un uzlabot Klienta pieprasītā pakalpojuma kvalitāti;

4.1.3.2.            
nodrošināt efektīvu finanšu un
biznesa uzskaiti un analītiku, kā arī efektīvus Uzņēmuma pārvaldības procesus;

4.1.3.3.            
novērst nepamatotus finansiālus riskus;

4.1.3.4.            
novērst krāpniecību un zādzību;

4.1.3.5.            
īstenot Uzņēmuma tiešā un digitālā mārketinga stratēģiju izpildi, rezultātu analīzi un uzskaiti;

4.1.3.6.            
pārbaudīt Datu subjekta identitāti pirms līguma noslēgšanas;

4.1.3.7.            
nodrošināt noslēgtā līguma saistību izpildi;

4.1.3.8.            
vērsties valsts pārvaldes, operatīvās darbības un tiesu iestādēs Uzņēmuma tiesisko interešu aizsardzībai.

 1. Personas datu apstrādes nolūki un apstrādāto
  Personas datu kategorijas

5.1.           
Uzņēmuma rīcībā var atrasties un
tikt apstrādāti šādi Datu subjekta Personas dati un cita Datu subjekta sniegtā
informācija, kas var tikt uzskatīta par Personas datiem gadījumos, kad no tās
iespējams tieši vai netieši identificēt Datu subjektu, un tiek izmantoti šādiem nolūkiem:

5.1.1.           
līguma
ar Datu subjektu, tas ir, Klientu vai Sadarbības partneri, noslēgšanai
,
izpildei vai grozīšanai pēc līguma noslēgšanas, rēķinu izrakstīšanai, kā arī
saziņai ar Datu subjektu pakalpojuma vai sadarbības uzsākšanas un izpildes laikā:

5.1.1.1.                            
Klienta, Sadarbības partnera vai to
norādītās kontaktpersonas vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds;

5.1.1.2.                            
Klienta, Sadarbības partnera vai pilnvarotās
personas personas kods;

5.1.1.3.                            
Klienta, Sadarbības partnera vai to
norādītās kontaktpersonas vai pilnvarotās personas elektroniskā pasta adrese;

5.1.1.4.                            
Klienta, Sadarbības partnera vai to
norādītās kontaktpersonas vai pilnvarotās personas tālruņa numurs;

5.1.1.5.                            
Klienta, Sadarbības partnera vai to
norādītās kontaktpersonas vai pilnvarotās personas deklarētā vai faktiskā
dzīvesvietas adrese;

5.1.1.6.                            
Klienta vai Sadarbības partnera, kas ir juridiska
persona, nosaukums;

5.1.1.7.                            
Klienta vai Sadarbības partnera,
kas ir juridiska persona, reģistrācijas numurs;

5.1.1.8.                            
Klienta vai Sadarbības partnera, kas ir juridiska persona,
juridiskā adrese;

5.1.1.9.                            
Klienta vai Sadarbības partnera,
kas ir juridiska persona, pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds;

5.1.1.10.                            
Klienta vai Sadarbības partnera,
kas ir juridiska persona, pārstāvja vai pilnvarotās personas amats;

5.1.1.11.                            
Klienta vai Sadarbības partnera,
kas ir juridiska persona, pārstāvja vai pilnvarotās personas tālruņa numurs;

5.1.1.12.                            
Klienta vai Sadarbības partnera,
kas ir juridiska persona, pārstāvja vai pilnvarotās personas elektroniskā pasta adrese;

5.1.1.13.                            
Klienta vai Sadarbības partnera vai
to pārstāvja vai pilnvarotās personas rakstveida paraksts, kas norādīts uz
noslēgtajiem līgumiem, to papildinājumiem vai
grozījumiem;

5.1.2.           
darba
tiesisko attiecību uzsākšanai
, proti, Darbinieka
identificēšanai, darba vai uzņēmuma līguma izstrādei, noslēgšanai un
noslēgšanas fakta pierādīšanai, ziņu iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā vai
citās valsts pārvaldes iestādēs ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos:

5.1.2.1.                            
Darbinieka vārds un
uzvārds;

5.1.2.2.                            
Darbinieka personas
kods;

5.1.2.3.                            
Darbinieka faktiskā vai deklarētā dzīvesvietas adrese;

5.1.2.4.                            
Darbinieka ieņemamais amats
Uzņēmumā un specialitāte atbilstoši Profesiju
klasifikatoram;

5.1.2.5.                            
Darbinieka darba tiesisko attiecību sākuma datums;

5.1.2.6.                            
Darbinieka darba samaksas apmērs;

5.1.2.7.                            
Darbinieka bankas rekvizīti, uz ko tiks veikta darba
samaksas izmaksa;

5.1.2.8.                            
Darbinieka rakstveida paraksts, kas norādīts uz noslēgtā līguma
un citiem Uzņēmuma iekšējiem dokumentiem;

5.1.2.9.                            
informācija par Darbinieka apgādībā
esošām personām vai Darbinieka invaliditāti, nodokļu atvieglojumu noteikšanai;

5.1.3.           
darba
tiesisko attiecību uzturēšanai
, darba izpildei nepieciešamo
apstākļu nodrošināšanai, Uzņēmuma leģitīmo interešu īstenošanai, Uzņēmuma kā
darba devēja ārējos normatīvajos aktos un ar Darbinieku noslēgtajā līgumā
noteikto pienākumu pildīšanai, papildus jau 5.1.2. apakšpunktā minētajiem datiem:

5.1.3.1.                            
informācija par Darbinieka uzkrāto,
izņemto un atlikušo atvaļinājuma periodu;

5.1.3.2.                            
informācija par Darbinieka
veselības stāvokli vai ģimenes locekļu veselības stāvokli, bērna piedzimšanas
faktu un bērnu skaitu ģimenē likumā paredzētās prombūtnes, tajā skaitā
darbnespējas, bērna kopšanas un paternitātes atvaļinājuma, papildatvaļinājuma,
izmantošanai un pabalstu saņemšanai.

 

 1. Īpašo kategoriju
  Personas datu apstrāde

6.1.           
Lai nodrošinātu likumā noteikto
prasību ievērošanu un Uzņēmuma kā darba devēja juridisko pienākumu izpildi,
Uzņēmums var apstrādāt šādus īpašo kategoriju Personas datus:

6.1.1.             
informācija par Darbinieka veselības stāvokli vai ģimenes
locekļu veselības stāvokli, bērna piedzimšanas faktu un bērnu skaitu
ģimenē, likumā paredzētās prombūtnes,

tajā     skaitā    darbnespējas,     bērna     kopšanas     un    paternitātes    atvaļinājuma,
papildatvaļinājuma, izmantošanai un pabalstu saņemšanai.

 

 1. Personas datu
  ieguves avoti

7.1.           
Uzņēmuma rīcībā esošie Datu
subjekta Personas dati tiek iegūti no šādiem avotiem, balstoties uz 4. punktā minētajiem datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem:

7.1.1.           
Datu subjekta iesniegtie Personas
dati klātienē vai attālināti, tajā skaitā caur Uzņēmuma tīmekļa vietni www.hotelkekava.lv vai
“Park Hotel Kekava” Facebook lapu;

7.1.2.           
Klienta vai Sadarbības partnera
iesniegtie Personas dati par tā pārstāvi, pilnvaroto personu vai pakalpojuma
sniegšanas vai sadarbības laikā nozīmēto kontaktpersonu;

7.1.3.           
Apstrādātāja vai tā pilnvarotās
personas iesniegtie Personas dati, līguma ar Apstrādātāju noslēgšanai un izpildei;

7.1.4.           
trešo personu sniegtā informācija, ja tādas
saņemšanu paredz normatīvie akti.

 1. Personas datu
  apstrāde Uzņēmumā

8.1.           
Personas dati tiek apstrādāti
godprātīgi, likumīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā, izmantojot Uzņēmumam
saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

8.2.           
Personas dati tiek iegūti
konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos un to turpmāku apstrādi neveic
sākotnēji neparedzētiem mērķiem vai ar minētajiem mērķiem nesavienojamā veidā.

8.3.           
Personas dati tiek glabāti tā, lai
no tiem varētu identificēt Datu subjektu ne ilgāk, kā tas nepieciešams
nolūkiem, kuru ietvaros dati iegūti vai apstrādāti. Uzņēmuma Personas datu
glabāšanas termiņi noteikti Privātuma politikas 11. punktā.

8.4.           
Personas dati tiek iegūti ievērojot
datu apstrādes minimizācijas principu, kas nozīmē, ka dati ir adekvāti,
atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkiem.

8.5.           
Uzņēmums nodrošina Personas datu
precizitāti un, ja vajadzīgs, personas dati tiek atjaunināti atbilstoši tā
brīža aktuālajai informācijai vai dzēsti.

8.6.           
Personas dati tiek apstrādāti tādā
veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša Personas datu drošība, proti,
aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi, datu nejaušu nozaudēšanu,
iznīcināšanu vai sabojāšanu.

8.7.           
Lai nodrošinātu saistību izpildi
attiecībā pret Datu subjektu, Uzņēmums ir tiesīgs piesaistīt un pilnvarot ārpakalpojumu sniedzējus veikt atsevišķas darbības Uzņēmuma uzdevumā.
Ja, pildot šos uzdevumus,
Uzņēmuma pilnvarotās personas apstrādā Uzņēmuma rīcībā esošos Datu subjekta
datus, attiecīgā uzdevuma veicēji ir uzskatāmi par Uzņēmuma rīcībā esošo
Personas datu Apstrādātājiem, un Uzņēmums ir tiesības nodot Apstrādātājiem šo
darbību veikšanai vajadzīgos Datu subjekta
Personas datus tādā apmērā, kādā tie nepieciešami darbību veikšanai.

8.7.1.                           
Gadījumos, kuros Uzņēmums pilnvaro
Apstrādātājus noteikta uzdevuma veikšanai, gan Uzņēmums, gan Apstrādātāji
nodrošina Personas datu apstrādes aizsardzību saskaņā ar VDAR prasībām, kā arī
neizmanto Personas datus citos nolūkos, kā tikai nodibināto saistību izpildei
pret Datu subjektu Uzņēmuma uzdevumā.

 

 1. Uzņēmuma rīcībā
  esošo Personas datu Apstrādātāji

9.1.           
Informāciju par Apstrādātāju rīcībā
esošajiem Datu subjekta Personas datiem un Apstrādātāju apakšapstrādātājiem
Uzņēmums nodrošina pēc Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas saskaņā ar
Privātuma politikas 12.2. apakšpunktu.

 

 1. Personas datu aizsardzība

10.1.                            
Uzņēmums aizsargā Datu subjekta
Personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Uzņēmumam saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un
tehniskos resursus, tajā skaitā, izmantojot šādus drošības pasākumus:

10.1.1.                              
nodrošina ar aizsardzību pret
neautorizētu pieeju IT sistēmās glabātos Personas datus, ar paroli aizsargājot
Uzņēmuma lietotās iekšējās sistēmas, elektronisko pastu un datu bāzes;

10.1.2.                              
nodrošina ierobežotu piekļuvi
Uzņēmuma biroja telpām tikai Uzņēmumā nodarbinātajiem Datu subjektiem;

10.1.3.                              
izmanto ugunsmūri un pretvīrusu programmas;

10.1.4.                              
nodrošina, ka personas, kuras darbojas ar Uzņēmuma pārvaldībā esošajiem Personas
datiem, ir pienācīgi apmācītas, kā arī saņēmušas atbilstošus un skaidrus
norādījumus par veicamo datu apstrādi, tostarp Privātuma politikā
iekļautos drošības norādījumus;

10.1.5.                              
nodrošina, ka Personas dati bez atļaujas
netiek padarīti publiski
pieejami vai izpausti trešajām personām.

 

 1. Personas datu
  glabāšanas termiņi

11.1.           
Uzņēmums apstrādā tā rīcībā esošos
Personas datus tik ilgi, kamēr izpildās sekojošie nosacījumi:

11.1.1.           
kamēr noris Uzņēmuma sniegtā pakalpojuma izpildes process;

11.1.2.           
kamēr noslēgtās līgumsaistības ar Datu subjektu ir spēkā;

11.1.3.           
tik ilgi, cik Personas dati nepieciešami tam
nolūkam, kam tie saņemti;

11.1.4.           
tik ilgi, cik nepieciešams, lai
nodrošinātu Uzņēmuma vai Datu subjekta leģitīmo interešu realizēšanu, piemēram,
lai Uzņēmums vai Datu subjekts spētu iesniegt iebildumus vai celt prasību
tiesā, savukārt, atbildētājs – aizstāvēt savas
tiesības;

11.1.5.           
kamēr kādai no pusēm pastāv
juridisks pienākums datus glabāt, piemēram, saskaņā ar Civillikumu,
Komerclikumu vai likumu “Par grāmatvedību”.

11.2.           
Kad neviens no 11.1. apakšpunktā
minētajiem nosacījumiem vairs nav attiecināms, Personas dati tiek dzēsti.

11.3.           
Papīra formāta dokumenti tiek
glabāti saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem, bet ne ilgāk kā 5
gadus, kā arī atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu Uzņēmuma leģitīmās
intereses, piemēram, līgumsaistību izpildi, parādu piedziņu, potenciālas
tiesvedības gadījumā, noilguma periodā.

 

 1. Datu subjekta
  tiesības un piekļuve saviem Personas datiem

12.1.    Datu subjektam ir
tiesības saņemt informāciju par to, kādi Personas dati ir Uzņēmuma pārvaldībā
saistībā ar Datu subjekta Personas datu apstrādi, un pieprasīt piekļuvi saviem
Personas datiem, to labošanu, papildināšanu vai dzēšanu, ierobežot
datu apstrādi, kā arī iebilst pret to, tajā skaitā pret Personas
datu apstrādi, kas tiek veikta pamatojoties uz Uzņēmuma leģitīmajām interesēm, kā arī izmantot
tiesības uz datu pārnesamību, ciktāl Uzņēmums to spēj
tehniski nodrošināt. Datu subjekta tiesības tiek īstenotas tiktāl, cik tas nav
pretrunā ar Uzņēmuma pienākumiem, kuri noteikti normatīvajos aktos.

12.2.   
Datu subjekts var iesniegt
pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, nosūtot aizpildītu interneta vietnē www.hotelkekava.lv pieejamo veidlapu par Datu subjekta
tiesību īstenošanu Uzņēmuma kontaktpersonai Personas datu
apstrādes jautājumos uz elektroniskā pasta adresi: info@hotelkekava.lv.

12.3.   
Saņemot Datu subjekta tiesību
īstenošanas pieprasījumu, Uzņēmums pārliecinās par Datu subjekta identitāti,
izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

12.4.    Atbildi Uzņēmums
nosūta uz Datu subjekta elektroniskā pasta adresi 30 dienu laikā no brīža, kad
Uzņēmuma kontaktpersona Personas datu apstrādes jautājumos saņēmusi Datu
subjekta pieprasījumu, vai, nosūtot pa pastu, ierakstītas vēstules formā. Ja
pirms atbildes sniegšanas rodas nepieciešamība precizēt
informāciju vai veikt detalizētāku izpēti,
atbilde var prasīt
ilgāku laika periodu par 30 dienām, atkarībā no pieprasījuma satura, bet
ne ilgāk par 60 dienām.

12.5.    Gadījumos, kad
Personas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem,
līgumiska pamata, vai, lai īstenotu Uzņēmuma leģitīmās intereses, Personas datu
dzēšanas pieprasījums var netikt īstenots, par ko Datu subjekts tiek informēts
30 dienu laikā no brīža, kad Uzņēmuma kontaktpersona Personas datu apstrādes
jautājumos saņēmusi pieprasījumu dzēst datus. Atbilde tiek sniegta ar skaidru,
nepārprotamu pamatojumu par to, kāpēc Personas datu dzēšanu nav iespējams
īstenot. Turpretī, pamatota Personas datu dzēšanas pieprasījuma saņemšanas gadījumā
tiek nodrošināta atbilstoša Personas datu dzēšana
30 dienu laikā no Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas brīža.

12.6.    Strīdi, kas saistīti
ar Personas datu apstrādi, risināmi sarunu ceļā starp Datu subjektu un
Uzņēmumu. Ja Datu subjekts uzskata, ka tā Personas datu apstrāde pārkāpj
personas tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem,
Datu subjektam ir tiesības vērsties ar sūdzību pie Uzņēmuma kontaktpersonas
Personas datu apstrādes jautājumos, iesniedzot aizpildītu interneta vietnē www.hotelkekava.lv pieejamo
Sūdzības par Uzņēmuma veikto Personas datu apstrādi veidlapu, vai vēršoties
Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā,
adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, Latvija,
elektroniskā pasta adrese: info@dvi.gov.lv.

 

 1. Citi noteikumi

13.1.            
Uzņēmums pastāvīgi attīsta savu
darbību un pilnveido tā sniegtos pakalpojumus, kā arī sadarbības uzturēšanu ar
Sadarbības partneriem, līdz ar to, Privātuma politika var tikt mainīta vai
papildināta jebkurā laikā.

13.2.            
Aktuālā Privātuma politikas redakcija
vienmēr ir pieejama
Uzņēmuma tīmekļa vietnē www.hotelkekava.lv. Vienlaikus aktuālā Privātuma
politikas redakcija, kā arī iepriekšējās redakcijas ir pieejamas vēršoties pie Uzņēmuma
kontaktpersonas Personas datu apstrādes jautājumos.

 

Park Hotel Kekava

Privātuma politika | Mājaslapa izstrādāta ar ♥ MIRALTEK